​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Việt Nam và Chi-lê cũng đã ký nhiều văn kiện hợp tác gồm: Hiệp định hợp tác về Kinh tế - Thương mại, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định hợp tác về Khoa học-Công nghệ, Hiệp định miễn thị thực đối với hộ chiếu ngoại giao và công vụ, Bản Ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham khảo chính trị và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, Hiệp định miễn thị thực đối với hộ chiếu phổ thông, Hiệp định Thương mại Tự do​… ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​