​1. Cuốn sách Viet Nam - Land of Opportunities, giới thiệu về Việt Nam, các thành tựu phát triển, cơ hội đầu tư, thương mại, du lịch.

https://ngkt.mofa.gov.vn/sach-viet-nam-land-of-opportunities/


2. Các Clip giới thiệu tổng quan về kinh tế Việt Nam.


https://drive.google.com/drive/folders/1BHFNLQZi6O9eztflpv1viCe63hUx-61B​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​