Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông ký ngày 17/10/2016 có hiệu lực từ ngày 11/8/2017. Hiệp định có nội dung chính như sau:

-Công dân hai Bên, mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (6) tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế và lưu trú trên lãnh thổ Bên kia, trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện việc nhập cảnh đó không nhằm mục đích hoạt động có thu nhập.

-Công dân hai Bên, mang hộ chiếu phổ thông nêu trên, có ý định lưu trú nhiều hơn chín mươi (90) ngày phải xin phép Cơ quan có thẩm quyền của Nước nhận, phù hợp với luật và quy định nội luật của nước đó.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​