​​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Chi-lê
Eliodoro Yáñez 2897, Providencia, Santiago

Liên hệ
- Đại sứ quán: (+56 2) 2316 1568
- Bộ phận Thương vụ:
- Trưởng Thương vụ: (+56 2) 232 1135
- Tùy viên Thương vụ: (+56 2) 232 1394
Fax: (+56 2) 334 1159

Email: sqvnchile@mofa.gov.vn ​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​